Standpunten

Waar wij voor staan

Hieronder kunt u onze standpunten lezen. Klik op het pijltje vooraan een standpunt om aanvullende informatie te lezen.

De SGP staat voor een principieel geluid. Wij bedrijven politiek op grond van de Bijbel. In de Bijbel maakt God ons bekend hoe Hij wil dat wij leven. Deze leefregels, samengevat in de Tien Geboden, geven niet alleen richting aan ons persoonlijke leven, maar ook aan het maatschappelijke leven.

Hoewel werken belangrijk is, staat de SGP ook pal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid een schild voor hen te zijn. Als werken echt niet meer gaat, willen we – aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden – zorg dragen voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch uit de boot dreigen te vallen. De SGP wenst dit principe ook in economisch mindere tijden te handhaven.

Liefde is een centraal thema van het christelijk geloof. “U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. U zult uw naaste liefhebben als uzelf”.
De SGP heeft in het bijzonder oog voor degenen die hulp behoeven.

De SGP komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien. De SGP signaleert een schrijnende, soms stille armoede onder de Voorster bevolking. Voor deze mensen moet de gemeente klaar staan. Zij dreigen geïsoleerd te worden en kunnen daarmee niet meer participeren in de maatschappij. De SGP ziet de kerken als een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente tegen sociaal isolement en bij armoedebestrijding.

 Gods opdracht om de aarde ‘te bouwen en te bewaren’ vraagt om goed rentmeesterschap. Daarom veel aandacht voor milieu en klimaat. Vanuit deze waarde wil de SGP politiek bedrijven.

Gemeente en inwoners hebben een taak bij het schoon en veilig houden van onze leefomgeving. 
Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie zijn van groot belang. Het handhaven van snelheid in de kleine kernen moet hogere prioriteit hebben.

Knelpunten voor goede doorstroming van het verkeer in de Iordensweg en de Molenstraat moet worden aangepakt.

De 30 km zones in de kleine kernen moeten beter gehandhaafd worden.

Het bestuur in de gemeente dient transparant te zijn en de schijn van belangenverstrengeling dient vermeden te worden. De gemeente moet zoeken naar verbindingen en het overbruggen van verschillen.

De SGP is positief over de wijze waarop de dorpsbelangen functioneren in het contact met de inwoners. Ook andere (belangen)groepen moeten niet uit het oog worden verloren.

De voorzieningen in de kleine kernen moeten gehandhaafd blijven. De vrijwillige brandweer dient gewaardeerd te worden. Ambulances dienen overal binnen de vastgestelde aanrijtijden aanwezig te kunnen zijn. Geldautomaten in alle kleine kernen is een pré.

Het financiële beleid moet gezond zijn. De gemeente moet de financiële risico’s goed in kaart hebben en daarna handelen. De SGP zal inzetten op voldoende reserves om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Gemeentelijke belastingen mogen niet worden verhoogd, tenzij andere maatregelen onvoldoende financiële ruimte bieden. Incidentele meevallers worden in beginsel teruggeven aan de inwoners.

Verkiezingsprogramma

Klik hier om ons verkiezingsprogramma te lezen.